Máte dotaz? Volejte +420 777 477 381

Ochranný prostor, rizika a revize

Co všechno je potřeba znát před instalací aktivního hromosvodu - E.S.E.?

Spousta montážních firem a revizních techniků neví, co by měli všechno znát, aby montáž aktivního hromosvodu byla provedena v souladu s danou normou. Instalace systému ochrany před bleskem systému E.S.E. (aktivní hromosvody) je realizována v souladu s právními předpisy ČR, jakož i v souladu se všemi relevantními technickými normami. Primárním právním předpisem je v tomto případě zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpis, jehož jednotlivá ustanovení jsou prováděna podzákonnými právními předpisy. Pro účely tohoto dopisu je vhodné poukázat především na vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Touto vyhláškou je prováděno právě ustanovení § 194 písm. a) stavebního zákona a zcela konkrétně již stanovuje, jaké požadavky jsou kladeny na stavby, aby tyto vyhověly obecně závazným předpisům, především stavebnímu zákonu. Stavby podléhající vyhlášce č.73/2010 Sb. do ohlašovací povinnosti na TIČR musejí mít po realizaci hromosvodu vystaveno Závazné odborné stanovisko TIČR.

revize-hromosvodu

Ochranný prostor

Na trhu existují různí výrobci a typy aktivních jímačů ESE. Každý typ má jiný ochranný poloměr. Ochranný prostor je vymezená oblast obvodem kružnic, jejichž osa prochází jímačem, s definovaným poloměrem ochrany Rp pro různé uvažované výšky h (výška hrotu jímače měřená od horizontální roviny procházející nejvyšším bodem chráněného objektu). Poloměr ochranného pásma jímače závisí na jeho výšce od chráněného objektu na vypočtené úrovni ochrany (LPS I, II, III, IV) a na iniciačním předstihu jímače ΔT. Všechny chráněné objekty se musejí nacházet v ochranném prostoru jímače. Chráněná oblast aktivních jímačů musí být v souladu s normou výrobce.

Řízení rizika

Dále před jakýmkoliv návrhem a instalací hromosvodů je potřeba provést výpočet rizika. Riziko R je hodnota pravděpodobné průměrné roční ztráty. Relevantní riziko musí být vyhodnoceno pro každý typ ztráty, která může vzniknout ve stavbě nebo ve vedení. Rizika vyhodnocovaná ve stavbě mohou být následující: riziko ztráty lidských životů, riziko ztráty veřejných služeb, riziko ztráty kulturního dědictví a riziko ekonomické ztráty. Pro vyhodnocení rizik je třeba definovat a vypočítat R, relevantní složky rizika (parciální rizika závisející na zdroji a typu škody). Každé riziko R je součtem svých složek. Při výpočtu rizika mohou být složky rizika seskupeny podle zdroje škody a typu škody. Ustanovení § 36 vyhlášky č. 268/2009 Sb. lze interpretovat tak, že pokud je realizovaná stavba vypočtená v písmenech a) až f), musí stavebník přizpůsobit stavbu tak, aby byla účinně ochráněna před úderem blesku, výjimky se nepřipouští. Ovšem volba konkrétního technického řešení je ponechána na uvážení stavebníka, jediné, co musí stavebník dodržet, je provedení výpočtu řízení rizika podle normových hodnot. Co se rozumí pod pojmem „normová hodnota“, upravuje ustanovení § 3 písm. k) vyhlášky č. 268/2009 Sb. Každá instalace hromosvodu by měla mít zpracovanou vlastní projektovou dokumentaci, která musí mimo jiné obsahovat tyto výpočty. Na tyto výpočty dále navazuje výpočet dostatečné vzdálenosti "s".

Revize a kontrola

Před uvedením do provozu musí být na vybudovaném zařízení provedena výchozí revize. Následně ve stanovených lhůtách je nutné provádět předepsané periodické revize. Revize celého zařízení se musí provádět minimálně dle zařazení stupně ochrany, a to včetně proměření zemních odporů, přechodových odporů a elektronické části hlavice jímače E.S.E. Každý výrobce jímačů E.S.E. má jiný typ měřícího zařízení daného typu jímače. Proto není možné měřit aktivní jímač jednoho výrobce měřícím zařízením jiného výrobce! Celá soustava ochrany proti blesku musí být zkontrolována vždy, když dojde k pozměnění stavby, opravách nebo zásahu bleskem. Revizní technici revidující aktivní bleskosvody se opírají o právoplatné certifikáty vydané kompetentními orgány, které potvrzují možnost revize podle NF C 17-102. Aktuálně platné certifikáty jsou dokladem o vhodnosti použitých výrobků pro stavby ve smyslu stavebního zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (§ 156) a potvrzují, že certifikovaný výrobek v rozsahu výrobcem určeného použití může být navržen a použit do staveb ve smyslu § 156 zák. č.183/2006 Sb.

Mohlo by Vás zajímat